Sharing the word through technology

Welcome to Sermons, Immanuel's sermon homepage. Immanuel Hmong hopes to give the world an accurate picture of God using multi-media and technology as its tool. Our desire is to reach out to our fellow Hmongs in our community and the world with the truth of Scripture by providing our sermons via YouTube where it is mostly used and most accessibly conveniant to watch and learn about Christ in the comfort of their home; hoping to transform lives and expand Godís kingdom.

Below is our most recent sermon.


Our most recent video sermon

"Lub Church Muaj Xibfwb" | August 2015


To view additional sermons, CLICK HERE

Download & Listen to mp3 audio sermon


* To download, 'right click and save as' on the link

March 09, 2014 Yexus Yeej Kev Sim Siab Ces Koj Thiab
March 02, 2014 Yexus Paub Koj Mob
February 30, 2014 Hloov Kuv Mloog Yexus Lus
February 23, 2014 Siv Ab Tsi Ua Tsev
February 16, 2014 Hlub Thiaj Ciaj Sia
February 09, 2014 Lub Neej Tseeb Ruaj Cag
Sept. 01, 2013 Sib Hlub Ces Yog Tiam Luag
August 25, 2012 Cawv Beer Iab Siab
June 16, 2013 Txiv Cob Menyuam
June 09, 2013 Txiv Yeej Hlub
June 06, 2013 Ntseeg Ces Fwm Meej Mom
June 21, 2014 John 2:1-25
June 26, 2014 TusNeeg Muaj Vaj Ntsujplig Dawb Huv
June 28, 2014 John 3:1-15
July 12, 2014 John 3:31 - John 4:24
July 17, 2014 Txoj Lus Yuav Nrhau Cag Ruaj Khov
July 19, 2014 John 4:25-42
July 26, 2014 John 4:43 - John 5:15
August 02, 2014 John 5:15-47
August 07, 2014 Tsis Txhob Txhawj
August 09, 2014 John 6: 1-24
August 28, 2014 Kev Hlub Tsis Tuag
Sept. 09, 2014 Lub Neej Tseeb Ruaj Cag
Sept. 16, 2014 Hlub Thiaj Ciaj Sia
Sept. 23, 2014 Siv Ab Tsi Ua Tsev
October 23, 2014 Hlub Vajtswv
October 25, 2014 John 13: 21-38
October 30, 2014 Koj Lub Homphiaj
November 01, 2014 John 14
November 06, 2014 Cwjpwm Ruajkhov (Unshakable virtue)